Regulamin

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego INSPIRAZIONE.PL

 

 • 1. Definicja Sprzedawcy
 1. Właścicielem serwisu internetowego inspirazione.pl jest INSPIRAZIONE S.C.

Adres: 25-561 Kielce, ul. Witosa 61 D

NIP: 959 19 74 619

Regon: 364884617

E-mail: info@inspirazione.pl

Telefon:  Maja +48 517 809 517, Iwona +48 502 302 797

 

 1. Celem statutowym INSPIRAZIONE S.C. w siedzibą w Kielcach jest sprzedaż wyjątkowych mebli i elementów dekoracyjnych wyposażenia wnętrz.

 

 • 2.  Definicje
 1. Regulamin – niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego,
 2. Sprzedawca – właściciel Sklepu,
 3. Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży online, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów.

Sklep internetowy dostępny jest na stronie www.inspirazione.pl,

 1. Formularz zakupu – skrypt będący częścią sklepu służący do złożenia zamówienia przez Klienta,
 2. Towar – produkt/y oferowany/e Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego
 3. Klient - osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna - przedsiębiorstwo;
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej – zakupu – niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 • 3.  Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy (dalej Sklep) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 6. Poprawne korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe przy spełnieniu minimalnych wymagań technicznych:

- posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do Internetu,

- przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10,0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome.

 

 1. Do dokonywania zakupów w Sklepie wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).

 

 

 

 

 

 • 4.   Ceny
 1. Wszystkie ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega, iż produkty umieszczone w kategorii „Wyprzedaż” w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów.

 

 • 5.   Warunki składania zamówień i zawarcie umowy sprzedaży
 1. Klient składając zamówienie w Sklepie, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
 2. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 3. Zawartość witryny internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
 4. Zamówienia w Sklepie Klient może składać w następujący sposób:

- poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

- e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie internetowym.
 2. Klient składa Sprzedawcy zobowiązanie w momencie, kiedy akceptuje zamówienie, klikając ikonę „Kupuję”.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta podany w trakcie składania zamówienia które zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 4. Zamówienia realizowane będą na adres znajdujący się na terenie Polski.
 5. Sklep zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych Konsumenta. Sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem.
 6. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru , czy realizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.

 

 • 6.     Sposoby i terminy płatności za Towar
 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

- przelewem za pośrednictwem usług płatności Przelewy24,

- zwykłym przelewem na rachunek bankowy, z zastrzeżeniem iż w tytule zapłaty należy     podać numer zamówienia oraz dopisać „Płatność ze sklepu internetowego”,

- płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

 

 1. W przypadku wyboru płatności przelewem, płatności elektronicznych albo kartą kredytową, Klient zobowiązany jest zapłacić za Towary i koszt dostawy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze Towaru.
 3. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 4. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.

 

 

 • 7. Koszt, sposoby i terminy dostawy oraz odbioru Towaru
 1. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Towaru do klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Koszty dostawy Towaru (opłata za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej dostaw oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

- przesyłka pocztowa,

- przesyłka kurierska.

 

 1. Sprzedawca oświadcza ,że dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. Początek biegu terminu dostawy liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą.
 2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 

 

 • 8. Reklamacja Towaru
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

- nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

- została wydana kupującemu w stanie niezupełnym.

 

 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:

- żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

- żądać usunięcia wady,

- żądać obniżenia ceny,

- odstąpić od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolna od wad albo wadę usunie.

 

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad na swój koszt w terminie do 14 dni od daty uznania reklamacji.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w następujący sposób:

- pisemnie na adres ul. Witosa 61D, 25-561 Kielce,

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@inspirazione.pl.

 

 1. Klient odsyłający reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego, adres, adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamacje Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży – paragonu, faktury VAT lub innego niebudzącego wątpliwości dowodu zakupu. Gotowy formularz reklamacyjny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Klient który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Towar wadliwy na adres: ul. Witosa 61D, 25-561 Kielc. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru dostarczenie Towaru byłoby utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

 

 • 10. Odstąpienie od umowy
 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zakupił towar na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Formularz dostępny jest również jako załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Zwracany Produkt nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać listem poleconym na adres: ul. Witosa 61D, 25-561 Kielce lub w formie elektronicznej na adres: info@inspirazione.pl.
 5. Odstępując od umowy, Klient zobowiązany jest załączyć dowód sprzedaży, najlepiej oryginał lub kopię paragonu lub faktury VAT.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy na swój koszt niezwłocznie, jednak nie póxniej niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania towaru przed jego upływem).
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia (Sprzedawca zwraca najtańszy oferowany w Sklepie koszt dostarczenia Towaru).
 8. Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru Sprzedawca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.
 9. Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup – konto bankowe lub na kartę.
 10. Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie będą przyjmowane.
 11. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które może ponieść konsument:

- jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • – o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy,
  • – w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu od odstąpienia od umowy,
  • – w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • – w której przedmiotem świadczenia są Produkty , które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • – w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te , których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 

 • 11. Ochrona danych osobowych
 1. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych osób, które reprezentuje, w celu realizacji zamówienia oraz na przekazanie jego danych osobowych firmie kurierskiej w celu realizacji wybranej przez Klienta formy wysyłki Towaru.
 3. Ochrona danych osobowych Klientów następuje na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 4. Ochrona danych osobowych Klientów następuje na podstawie ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczna (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1182).
 5. Ochrona danych osobowych Klientów następuje również na podstawie innych aktów prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klient ma prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

 

 • 12. Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 3. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.
 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

 

 • 13. Wyłączenie odpowiedzialności
 1. Na stronie internetowej Sprzedawcy znajdują się hiperłącza do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem.
 2. Korzystanie z serwisu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

 

 

 • 14. Wejście w życie i zmiany Regulaminu
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2014 r. nr 22, poz. 271 ze zm.); oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.